Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
Štrasburk 5. listopadu 1992 (ETS 148)
Preambule
Členské státy Rady Evropy, které podepsaly tuto Chartu,
majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy, zejména
za účelem zachování a uskutečňování ideálů a zásad, jež jsou jejich společným dědictvím;
majíce na zřeteli, že ochrana historických regionálních a menšinových jazyků Evropy, z nichž
některým hrozí postupný zánik, přispívá k zachování a rozvoji kulturního bohatství a tradic
Evropy;
majíce na zřeteli, že právo užívat regionální nebo menšinový jazyk v soukromém a veřejném
životě je nezcizitelným právem, jež odpovídá zásadám zakotveným v Mezinárodním paktu o
občanských a politických právech Organizace spojených národů a duchu Úmluvy Rady
Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod;
oceňujíce práci vykonanou Konferencí o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, a zejména
Helsinský závěrečný akt z roku 1975 a dokument z Kodaňské schůzky z roku 1990;
zdůrazňujíce hodnotu vzájemného působení kultur a jazykové rozmanitosti a majíce na zřeteli,
že ochrana a podpora regionálních a menšinových jazyků by neměla být na újmu úředním
jazykům a potřebě se jim učit;
uvědomujíce si, že ochrana a podpora regionálních a menšinových jazyků v různých zemích a
regionech Evropy představuje důležitý příspěvek k budování Evropy založené na zásadách
demokracie a kulturní rozmanitosti v rámci státní svrchovanosti a územní celistvosti;
berouce v úvahu specifické podmínky a historické tradice v různých regionech evropských
států, se dohodly na následujícím:

VICE: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/charta_cz_1.pdf