Festival ARS POETICAPuškinův památník 2020

 1. ročník

 

Informace k festivalu

 

 1. Cíl festivalu

Prostřednictvím přehlídek uměleckého přednesu ruské poezie, prózy a písní přispívat

k poznávání ruské kultury a umění.

 

 1. Pořadatelé festivalu

Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, z.s., Ministerstvo kultury ČR,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Obec spisovatelů.

V jihomoravském kraji Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a Ruské centrum, Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě, z.s.

 

 

III. Účastníci festivalu

Na přehlídkách „ARS POETICA – Puškinův památník“ mohou vystoupit žáci ZŠ, studenti učilišť, středních a vysokých škol a absolventi VŠ – soutěží mezi sebou v jednotlivých kategoriích.

 

 1. Obecné zásady
 2. Program je přednesen v jazyce ruském. Pokud účastník nestuduje ruštinu, může být text

rusky píšícího autora přednesen v jiném jazyce. Do celostátní přehlídky postupují pouze

vystoupení v ruském jazyce.

 1. Účastníci neopakují program, s nímž vystoupili v minulých ročnících. V hudební oblasti

přednesou 2 až 3 písně.

 1. Pořadí vystoupení určuje organizační výbor.
 2. Délka vystoupení v kategoriích jednotlivců (i duo, trio) do 7 minut, kolektivů do 10 min.

Pokud vystoupení přesáhne stanovený časový limit, bude porotou ukončeno.

 

 1. Oblasti vystoupení
 2. Oblast slovního projevu

přednes poezie, prózy, dramatizace, pásma a montáže, ve kterých převládá mluvené slovo

 1. 1. žáci ZŠ a) 1.- 9. roč. – sólová recitace
 2. 2. žáci ZŠ 1.- 9. roč. – kolektiv do 10 členů
 3. 3. studenti SŠ, SOU, VŠ – sólová recitace
 4. 4. studenti SŠ, SOU, VŠ – kolektiv do 10 členů

 

 1. Oblast hudebního projevu

Zpěv – sólo, duo, trio; Písně, árie, pásma a montáže, ve kterých převládá zpěv.

 1. 5. žáci ZŠ 1.- 9. roč. – sólo, duo, trio
 2. 6. studenti SŠ, SOU, VŠ – sólo, duo, trio
 3. 7. žáci ZŠ, studenti SŠ, SOU, VŠ – kolektiv do 10 členů bez postupu do ústředního kola
 4. 8. Oblast slovního i hudebního projevuabsolventi VŠ

Žáky a studenty doprovází dospělá osoba, která vystoupení připravila. Hudební doprovod
(u obou soutěžních oblastí) tvoří maximálně tři osoby.

 

 1. Termíny konání festivalu

krajská kola                    –  do konce dubna 2020

celostátní přehlídka         –  červen 2020

 

VII. Průběh festivalu

 

Krajské kolo – Jihomoravský kraj – 4. dubna 2020

Pedagogická fakulta MU, Ruské centrum při Katedře ruského jazyka a literatury a Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě, z.s. soustředí přihlášky a organizují 4. 4. 2020 krajské kolo.

 

Celostátní přehlídka

Ústřední rada ČAR a Česko-ruská společnost, z.s. pozvou vítěze krajských kol na celostátní přehlídku, která je nesoutěžní.

 

VIII. Při výběru vystoupení sledují odborní porotci

 • volbu textu vzhledem k možnostem recitátora a pojetí textové předlohy,
 • jazykovou úroveň – přízvuk, výslovnost, intonaci,
 • umělecké ztvárnění – emocionální stránku výkonu, fantazijní předpoklady

a představivost,

 • technické ztvárnění – znalost textu a jeho členění, rytmus a dynamiku výkonu, pohybovou kulturu a mimiku, délku vystoupení,
 • celkový dojem z vystoupení – působivost projevu, originalita výkonu, osobitost interpreta.

 

VIV. Vyhlášení výsledků

 • rozhodnutí odborné komise je závazné a odvolání proti němu není možné
 • nejlepší soutěžící získávají drobné ceny a (knižní) dary, diplomy